những bài tập định dụng cụ Ôm cho toàn mạch, cách thức giải các bài tập tra cứu giá trị cực lớn bài xích tập vật lý lớp 11 cmùi hương chiếc điện không đổi

1/ Thương hiệu lý thuyết
Bạn đang xem: Công suất cực đại

*
UAB = U = ko thay đổi R1 = b; R ≠ 0 là biến đổi trsinh hoạt a/ Xác định R nhằm năng suất bên trên điện trnghỉ ngơi R1 đạt quý giá cực đại, xác định giá trị cực to b/ Xác định R nhằm công suất bên trên điện trlàm việc R đạt giá trị cực lớn, xác định giá trị cực đại c/ Xác định R nhằm công suất toàn mạch đạt giá trị cực to, xác minh giá trị cực đại


Lưu ý: phương thức trên vận dụng được cho cả mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC vào lịch trình trang bị lý lớp 12. 3/ các bài tập luyện định luật pháp Ôm cho toàn mạch, phương pháp giải các bài bác tập tra cứu quý hiếm cực đại. bài tập 1: Cho mạch nlỗi hình vẽ: E=2V, r=0,7Ω , R1 = 0,3Ω , R2 = 2Ω Xác định R nhằm năng suất của R đạt cực lớn.


R2R = R2RR2+R=2RR+2">R2RR2+R=2RR+2R2RR2+R=2RR+2 I = ER1+R2R+r">ER1+R2R+rER1+R2R+r = 21+R2R">21+R2R21+R2R PR=U2R2R=(IR2R)2R">PR=U22RR=(IR2R)2RPR=U2R2R=(IR2R)2R quảng cáo = 16R(3R+2)2">16R(3R+2)216R(3R+2)2 => (PR)max = 2/3W lúc R = 2/3 (Ω)

Bài tập 2: Cho mạch điện như mẫu vẽ E=6V, r=1Ω, R2= 2Ω a) Tìm R1 đểnăng suất lan nhiệt độ trên R1max; Tính (P1 )max b) Tìm R1 nhằm năng suất lan nhiệt toàn mạch max Tính Pmax c) Tìm R1 để hiệu suất tỏa nhiệt trên mối cung cấp max tính (Png)max


a/ I = Er+R1+R2">Er+R1+R2Er+R1+R2 P1=I2R1=(Er+R1+R2)2.R1">P1=I2R1=(Er+R1+R2)2.R1P1=I2R1=(Er+R1+R2)2.R1 = 36R1(3+R1)2">36R1(3+R1)236R1(3+R1)2=> (P1)max Khi R1 = 3Ω => (P1)max = 3W b/ P=I2(R1+R2+r)=363+R1">P=I2(R1+R2+r)=363+R1P=I2(R1+R2+r)=363+R1=> Pmax lúc R1 = 3Ω => Pmax = 6W c/ Png=I2.r=36(3+R1)2">Png=I2.r=36(3+R1)2Png=I2.r=36(3+R1)2 Png">PngPngmax = 1W Lúc R1 = 3Ω

các bài tập luyện 3: Cho mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ E=12V,r=2Ω,R1=4Ω,R2=2Ω. Tìm R3 nhằm : a) Công suất mạch ngoại trừ lớn số 1, tính quý giá này b) Công suất tiêu thú trên R3 bằng 4,5W c) Công suất tiêu tụ trên R3 là lớn số 1. Tính năng suất này
Xem thêm: Vòng Chung Kết U19 Quốc Gia Khởi Tranh Từ Ngày 30, Lịch Thi Đấu Vck U19 Châu Á 2021 Của U19 Việt Nam

a) Phường = I2RAB =(ERAB+r)2">(ERAB+r)2(ERAB+r)2RAB=E2R(R+r)2≤E2R4Rr">E2R(R+r)2≤E2R4RrE2R(R+r)2≤E2R4Rr=E24r">E24rE24r Pmax">PmaxPmax=E24">E24E24 Lúc R = r = 2Ω => Pmax">PmaxPmax=E24r">E24rE24r =18W 1RAB=1R1+1R23">1RAB=1R1+1R231RAB=1R1+1R23 => R3 = 2Ω b) R23 = R2 +R3 = R3 + 2 RAB =R1R23R1+R23">R1R23R1+R23R1R23R1+R23 =4(2+R3)6+R3">4(2+R3)6+R34(2+R3)6+R3 Cường độ mạch chính: I=ERAB+r">ERAB+rERAB+r=124(2+R3)6+R3+2">124(2+R3)6+R3+2124(2+R3)6+R3+2 =6(6+R3)10+3R3">6(6+R3)10+3R36(6+R3)10+3R3 U23 =IRAB =24(2+R3)10+3R3">24(2+R3)10+3R324(2+R3)10+3R3 I3 =U23R23">U23R23U23R23=2410+3R3">2410+3R32410+3R3 P3 =I32.R3 = 576R3(10+3R3)2">576R3(10+3R3)2576R3(10+3R3)2 = 4,5=> R3=509">509509 c) (P3)max = 576R3(10+3R3)2">576R3(10+3R3)2576R3(10+3R3)2 = 4,8W khi 3R3 = 10 => R3 = 10/3Ω

bài tập 4: Cho mạch năng lượng điện nlỗi hình vẽ R1; r = 3Ω; R2 là biến trở. U =12V. a/ thay đổi R2 nhằm năng suất trên nó là lớn nhất, khi đó năng suất trên R2 bởi 3 lần công suất bên trên R1. Tìm R1 b/ Txuất xắc R2 bằng một bóng đèn thì đèn sáng thông thường, khi ấy năng suất trên đoạn mạch AB là lớn số 1. Tính năng suất và hiệu điện cầm định nút của đèn.


R = r + RAB = r + R1R2/(R1+R2) => I = U/RAB U2 = UAB = I.RAB P2 = U22/R2 = U2R12R2/(R2(r +R1) +rR1)2 = U2R12(R2(r+R1)+rR1R2)2">U2R21(√R2(r+R1)+rR1√R2)2U2R12(R2(r+R1)+rR1R2)2 P2 max khi mẫu mã min xẩy ra lúc R2(r+R1)">√R2(r+R1)R2(r+R1) = displaystyle fracrR_1{sqrtR_2">displaystyle fracrR_1{sqrtR_2displaystyle fracrR_1{sqrtR_2 => R2 = 3R1/(3+R1) (1) => P2max = U2.R1/<4r(r+R1)> P2 = 3P1 = > R1 = 3R2 (2) Từ (1) cùng (2) => R1 = 6Ω; R2 = 2Ω b/ PAB = I2.RAB = U2.RAB /(r+RAB) => Pmax = U2/4r xảy ra Lúc RAB = r = 3Ω RAB = R1.Rđ/(R1 + Rđ) => Rđ = 6Ω Rđ = R1 => Pđ = P1 = PAB/2 = 6W => Uđ2 = Pđ.Rđ => Uđ = 6V

những bài tập 5: Cho mạch điện nlỗi hình vẽ. Biết R = 4Ω, đèn Đ:6V-3W, UAB = 9V không đổi. Rx là đổi mới trnghỉ ngơi. Điện trnghỉ ngơi của đèn ko đổi. Xác định quý giá của Rx để a/ Đèn sáng sủa thông thường b/ Công suất tiêu trúc bên trên biến chuyển trở là lớn nhất. Tính công suất đó.


a/ Đèn sáng bình thường => Ux = Uđm = 6V => I = UAD/R = (UAB – Ux)/R = 0,75A Ix = I – Iđm = 0,25A => Rx = Ux/Ix = 24Ω b/ Ux = U – UAD = 27Rx/4(3+Rx) Px = Ux2/Rx = 729Rx/<16(3 + Rx)2> => Px max = 3,8W Khi Rx = 3Ω


Xem thêm: 7 Cách Mở Khóa Không Cần Chìa Đơn Giản, Cách Mở Khóa Tủ Khi Mất Chìa Đơn Giản

Tlỗi viện giáo án, giáo án năng lượng điện tử, Giáo án chủng loại, Bài giảng, Giáo trình tinh lọc, giáo án mầm non, giáo án đái học, Giáo án trung học tập, Giáo án đại...Vấn đề bạn dạng quyền, quảng bá xin sung sướng tương tác E-mail: thethaodulich.com

Chuyên mục: Tin tổng hợp