BÀI TẬP THÌ LỚP 8

Chương thơm trình giờ đồng hồ Anh lớp 8 có khá nhiều kỹ năng và kiến thức ngữ pháp đặc biệt, vừa mang tính nền tảng gốc rễ cùng cũng đều có sự nâng cao cố định đối với những lớp dưới. Do vậy, để hấp thụ được lượng kỹ năng này, học viên không chỉ có cần có sự chuyên cần, lắng tai bài trên lớp mà lại cũng cần phải có sự ôn luyện liên tiếp, làm nhiều mẫu mã các bài tập ở trong nhà. Bài viết tiếp sau đây đã điểm lại một số trong những phần ngữ pháp đặc trưng với đặc trưng đương nhiên một vài đề minc họa bài xích tập tiếng Anh lớp 8 ví dụ nhằm các bạn học viên hoàn toàn có thể xem thêm với ôn luyện, từ đó củng cầm thêm kiến thức của chính mình.

Bạn đang xem: Bài tập thì lớp 8

Tóm tắt kiến thức giờ Anh lớp 8

Phần ngữ pháp đang triệu tập ôn lại những thì đang học tập làm việc lớp dưới: Bây Giờ solo, Lúc Này tiếp nối, Quá khđọng solo, Tương lai đối kháng. Đồng thời đã có tác dụng quen thuộc với một vài thì mới

Tương lai gần: mô tả hành vi chắc chắn vẫn xảy ra về sau bởi sẽ có sự chuẩn bị, sắp xếp trường đoản cú trước hoặc sự suy đoán chắc chắn rằng phụ thuộc vào địa thế căn cứ sinh hoạt hiện tại

S + am/ is/ are + going khổng lồ + V…

Quá khứ đọng tiếp diễn: miêu tả hành vi sẽ xẩy ra trên 1 thời điểm trong thừa khđọng, hành động này sẽ xảy ra thì hành động không giống xen vào

S + was/ were + Ving…

Hiện tại hoàn thành: mô tả hành động đang xảy ra vào vượt khứ với vẫn kéo dãn dài cho hiện tại

S + have/ has + Ved/ PII…

Câu bị động: S + be + Ved/ PII (+ by O).

(Tùy từng thì, “be” vào cấu tạo này sẽ sở hữu những dạng không giống nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Hình như, có một vài câu thụ động dạng đặc biệt quan trọng bắt buộc để ý sẽ có kết cấu khác cùng với cấu trúc trên: câu bị động cùng với think/ believe/ say, câu tiêu cực cùng với have sầu, get, make và need.

Câu tường thuật (Câu gián tiếp): tùy thuộc theo câu thẳng tất cả mục đích gì (nhiệm vụ, đề nghị, cầu xin, sai bảo, cảnh báo, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu con gián tiếp sẽ có được cấu trúc tương ứng.

S + told/ asked/ warned/ begged/ ordered/ reminded/ advised+ O + (not) toV…

Câu è cổ thuật: “ S + V (tùy theo thì V sẽ tiến hành chia khác nhau) … ”

=> S said that S + V (lùi thì)…

Câu điều kiện: có 4 loại

Loại 0: biểu đạt thực sự hiển nhiên hoặc kinh nghiệm.


If + S + V (hiện tại), S + V (hiện nay tại)…

Loại 1: miêu tả vụ việc rất có thể xẩy ra nghỉ ngơi hiện thời hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại), S + will/ shall/ can + V…

Loại 2: diễn tả sự việc không tồn tại thiệt sống ngày nay.

If + S + V (vượt khứ), S + would/ should/ could + V…

Loại 3: diễn tả sự việc không tồn tại thiệt trong vượt khứ.

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have sầu Ved/ PII…

Đại trường đoản cú bội phản thân: nhấn mạnh vấn đề cửa hàng gây ra hành động (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)Một vài ba cấu trúc khác:

Enough … to: S + be (not) + Adj+ enough (+ for O) + to V…

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + to lớn V/ for Ving…

So … that, Such … that: S + be/ V + so + Adj/ Adv + that…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Too … to: S + be/ V + too Adj/ Adv (+ for O) + khổng lồ V…

Một số đề ôn tập tiếng Anh lớp 8

Đề 1: Đề bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: Chọn đáp án đúng

Hoa got used khổng lồ ………… in her new school after a month.

A. study B. studying C. studied D. is studying

2. Peter’s not going to drive, ………… he?

A. does B. is C. isn’t D. will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite D. Even

4. If you want to lớn get more …………, please liên hệ Mrs Hoa.

A. insize B. informer C. informative sầu D. information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. because B. instead C. though D. but

6. The headmaster asked me ………… for hyên outside his office.

A. wait B. waiting C. lớn wait D. waited

7. He says he’s been khổng lồ ………… restaurant in town.

A. many B. every C. all D. most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. strongly B. strength C. svào D. enough strong

Bài 2: Chọn từ bỏ gồm phần gạch men chân được phát âm không giống với hầu như từ còn lại

A. cheap B. match C. chore D. machine A. resource B. scout C. sound D. proud A. recycle B. sky C. century D. why A. equipment B. commentC. improvement D. development A. include B. prison C. trip D. minus A. answer B. golden C. delicious D. wonder A. family B. grocery C. try D. happy A. organized B. lived C. concerned D. established A. around B. delicious C. house D. ground A. buffalo B. rope C. wisdom D. clothes

Bài 3: Chia dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

You (be)……………….. to lớn Phong Nha before?

Yes, we (spend)……………….. our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. us since she (move)……………….. khổng lồ the new town. Look! Our train (come)…………………

*

You should practice (speak)……………….. English everyday. My sister always (do)……………….. the washing up, but I (do)……………….. it tonight because she is sichồng. He (cut)……………….. my hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. again quickly.

The Sun (rise)……………….. in the East & (set)……………….. in the West. My grandma (use)……………….. lớn tell me the folktales. She (not like)……………….. playing soccer. They (work)……………….. in this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu cần sử dụng trường đoản cú vào ngoặc

There is no building in the city higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His car runs fast but a race oto runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….

I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn uống sau với trả lời câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have sầu changed a lot in 30 years. First, their name: people used to lớn Call them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used lớn live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used to hunt seals – they ate the meat và made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used to cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used lớn take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used to lớn spover as much time as possible playing outside”.

What did people use lớn Gọi the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

What does the word “Inuit” mean?

…………………………………………………………………………………….

Where did they used to live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why do many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather like almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Đề 2: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 8

Bài 1: Điền giới tự thích hợp vào vị trí trống

They have built this house …….. a long time. We have sầu lived …….. An Lao …….. 14 years. There are some books …….. the table …….. the right corner …….. the room. The course begins …….. January & ends …….. April. I usually watch TV …….. the evening. The stadium is in …….. of my house. He often gets up …….. 5.30 …….. the morning but …….. Sunday morning he gets up late. English learners learn words …….. different ways. Thank you very much …….. lending me your xe đạp. I got good grades…….. English and Math last semester.

Bài 2: Đặt thắc mắc cho chỗ gạch chân

……………………………………………………………………?

Hoa went khổng lồ school late this morning because her bike broke down.

……………………………………………………………………?

I have sầu to tidy the living room every day.

……………………………………………………………………?

She’ll be trang chủ after dinner.

……………………………………………………………………?

Lan used khổng lồ live sầu on the farm when she was young.

……………………………………………………………………?

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

……………………………………………………………………?

Nam often walks to lớn school.

……………………………………………………………………?

I need khổng lồ improve Math and English.

……………………………………………………………………?

He was made to lớn work for 12 hours a day by his boss .

……………………………………………………………………?

We have sầu studied English for 4 years.

……………………………………………………………………?

My best frikết thúc is very helpful & friendly.

Bài 3: Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi

“Can you carry these chairs inlớn the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

“Please give me your book.”

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………

My hobbies are playing sports và reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

She was born on May 10th, 1996.

→ Her birthday …………………………………………………………………..

Nga must wash the dishes everyday.

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began to lớn study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

No one in class is as tall as Tam.

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn đáp án đúng nhằm chấm dứt đoạn văn uống sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. computers. They were large (2)……………. which filled rooms và they always had big tapes which went round và round. (3)……………. the 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. new machines were much cheaper và much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of trang chính computer owners used them mainly for (8)…………….

A. have B. had C. has D. having A. machines B. matches C. metal D. factories A. on B. At C. in D. of A. in B. at C. on D. over A. They B. This C. That D. These A. that B. over C. than D. as A. khổng lồ B. for C. with D. of A. games B. lines C. plays D. changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

Ba và Song plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Việt Nam Với Indonesia - Trận Việt Nam Vs Indonesia

We buy two new rackets yesterday. We’re going khổng lồ play tennis this afternoon.

………………………………………………………………………………….

I’m not going lớn vày the homework for you. You should vị it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friover & I khổng lồ dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard to pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years and he doesn’t want to lớn move sầu khổng lồ other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, và also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Đề 3: Đề bài bác tập giờ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: Dùng tự lưu ý viết thành câu hoàn chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going lớn / take part / recycling program / save natural resources / & / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

I/ a favor/ you help/ carry this bag?

→ ………………………………………………………………………………….

The town / becoming / beautiful.

→ …………………………………………………………………………………

My father / used / drive sầu a car / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn giải đáp đúng

The weather ………… nice yesterday.

A. is B. was C. will be D. has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. to lớn follow B. following C. khổng lồ following D. followed

3. Would you mind ………… in the front of the xe taxi, Mark?

A. sit B. lớn sit C. sitting D. siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. stand B. stood C. standing D. being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. then the phone was ringing

C. when the phone rang D. when the phone was ringing

6. The leader said that ………… lớn award the prize to you.

A. He is pleasing B. he was pleasing

C. he is pleased D. he was pleased

7. On Christmas Eve sầu, people often ………… a tree.

A .are decorated B. were decorated C.decorating D. decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I like coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… to lớn the USA by the French.

A. constructed B. designed C. completed D. presented

Bài 3: Đọc đoạn văn uống sau với điền T (True) hoặc F (False)

London is Britain’s biggest thành phố. It is a very old city & dates back lớn the Romans. It is a thành phố of historic building & churches, và it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular đô thị with foreign tourists và has more than eight million visitors a year. The thành phố is famous for its shopping và department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around.

None of the cities in Britain is bigger than London. London is founded by the Romans. London has historic buildings và churches. Most of the best museum in the world are situated in London. London is not busy in summer. It’s not easy for tourists khổng lồ travel around London.

Bài 4: Chia dạng đúng của động từ vào ngoặc

My father (plant)……………….. some fruit trees in the garden now. What your father (do)……………….. in the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. books. We (not go)……………….. khổng lồ the zoo very often. Lan and Phong (be)……………….. in the kitchen. They (cook)……………….. dinner. What about (play)……………….. soccer this afternoon? My sister (be)……………….. in the garden. She (water)……………….. the flowers. How you (feel)……………….. now? I (feel)……………….. hot. They (live)……………….. in TP HCM thành phố since January. That’s a very old xe đạp. He (have)……………….. it for a long time. I (buy)……………….. the motorxe đạp 5 years ago.

Bài 5: Chọn từ bao gồm phần gạch ốp chân được vạc âm khác cùng với đa số từ bỏ còn lại

A. folk B. hold C. photo lớn D. neighbor A. tonight B. introduce C. movie D. humor A. answer B. always C. wrong D. write A. fishing B. cousin C. invent D. furniture A. classmate B. character C. grade D. place

Hi vọng đầy đủ đề ôn tập nhưng nội dung bài viết hỗ trợ bên trên trên đây đang là tư liệu tham khảo hữu dụng, giúp chúng ta củng nạm bền vững và kiên cố kỹ năng và kiến thức của bản thân mình, chinh phục số đông kì thi.

Đáp án chi tiết

Đề 1: Đề bài tập giờ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-C

Bài 2: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-C

Bài 3: 1. Have sầu … been – spent 6. cut – will grow

2. hasn’t visited – moved 7. rises – sets

3. is coming 8. used

4. speaking 9. doesn’t like

5. does – will vày 10. have worked

Bài 4: 1. This is the highest building in the city.

2. Miss Lan prefers gardening lớn fishing.

3. His oto doesn’t run as fast as a race oto.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

Bài 5: 1. They used khổng lồ điện thoại tư vấn them Eskimos.

2. It means the people.

3. They used to lớn live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

Đề 2: Đề bài tập giờ Anh lớp 8

Bài 1: 1. for 6. front

2. in – for 7. at – in – on

3. on – on- of 8. in

4. in – in 9. for

5. in 10. in

Bài 2: 1. Why did Hoa go to school late this morning?

2. What bởi vì you have khổng lồ bởi vì every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use khổng lồ live sầu when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does Nam go to lớn school?

7. What subjects vì you need to lớn improve?

8. By whom was he made to work for 12 hours a day?

9. How long have sầu you studied English?

10. How is your best friend like?

Bài 3: 1. Mrs Lan asked me khổng lồ carry those chairs into the house.

2. He told me lớn give sầu hyên my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me lớn help Tam with his English pronunciation.

5. I love sầu playing sports và reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has to wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to lớn do the housework without the help of modern equipment.

Bài 4: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-A

Bài 5: 1. plays => play 6. lived => have lived

2. buy => bought 7. by => in

3. itself => yourself 8. on => in

4. I => me 9. with => from

5. learning => to learn 10. và => but

Đề 3: Đề bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: 1. We must not let children play in the kitchen because it is a dangerous place.

2. The Y&Y members are going khổng lồ take part in a recycling program lớn save sầu natural resources và money for the

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Download Mod Skin Lol 2020

 • Nhung pha lo hang cua hot girl

 • Cô giáo thảo nam định

 • Môtô Giá Rẻ

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.